Umowa z architektem. Na co zwrócić uwagę.

Umowa z architektem dotycząca wykonania indywidualnego projektu domu to najczęściej umowa o dzieło. Co powinna zawierać umowa? Na co zwrócić uwagę.

Jak w każdej umowie należy szczegółowo określić  strony zawieranej transakcji. Dane umożliwiające identyfikację stron, znajdują się na początku każdej umowy, zaraz po dacie zawarcia umowy.

 

Umowa z architektem wymaga określenia przedmiotu umowy. Tu, niezbędne jest zawarcie informacji o tym, co będzie zawierał projekt. Określenie zakresu projektu to bardzo istotna część umowy. Klient musi wiedzieć za co zapłaci, a architekt, do czego się zobowiązał.  Chodzi o określenie ilości koncepcji wstępnych projektu, ilości możliwych zmian, korekt i poprawek.

Powinniśmy dokładnie wymienić, z jakich części projekt się będzie składał, czy będzie zawierał projekty instalacji i jakich, czy znajdzie się w nim kosztorys. Umowa z architektem wymaga też dokładnego opisu przedmiotu projektu np. czy jest to dom czy część domu, czy dom i zagospodarowanie działki.

Umowa z architektem

Należy zamieścić informację o ewentualnym nadzorze autorskim nad realizacją projektu i o tym, jak nadzór będzie przebiegał, na przykład, określając ilość wizyt na budowie. Można dodać informacje o ilości egzemplarzy projektu w wersji papierowej i wersji elektronicznej i o przekazaniu projektu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, potwierdzonego przez każdą ze stron.

Umowa z architektem wymaga bezwzględnego umieszczenia informacji o prawie autorskim. Istotne jest, w jakim zakresie możemy wykorzystać projekt. Najczęściej inwestor ma prawo jednorazowego wykorzystania projektu celem realizacji inwestycji, ale może też mieć prawo wykorzystania dokumentacji projektowej na takich polach eksploatacji jak: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publicznego odtworzenia, za co projektantowi może nie przysługiwać oddzielne wynagrodzenie. Strony mogą ustalić na jakich warunkach projektant mógłby sprzedać projekt osobie trzeciej, oczywiście po konsultacji z inwestorem i przekazaniu mu za to wynagrodzenia.

Umowa z architektem

W dalszej części umowy musimy określić etapy i terminy rozliczeń. By uniknąć ewentualnych niejasności i konfliktów, opiszmy, co w jakim terminie ma być zrobione, określmy liczbowo lub procentowo kwoty, jakie mają być po każdym etapie zapłacone. Podajmy terminy płatności, numer konta bankowego projektanta. W tym miejscu możemy zamieścić nasze uzgodnienia co do kar umownych za zwłokę w realizacji postanowień umowy, przez każdą ze stron. Zwróćmy uwagę na to, co zawiera, a czego nie zawiera cena projektu. Zazwyczaj koszty dodatkowych ekspertyz, orzeczeń technicznych, wyliczeń kosztu materiałów ponosi inwestor.

Pamiętajmy, że nie możemy uzależniać dokonania płatności od uzyskania przez architekta pozwolenia na budowę (czy zgody na rozpoczęcie budowy w przypadku zgłoszenia). Architekt może jedynie uzyskać zatwierdzenie projektu budowlanego. Zatwierdzenie projektu budowlanego jest formalnym potwierdzeniem faktu kompletności wniosku jak i samego projektu, a więc zakresu, nad którym czuwał architekt i za który może wziąć odpowiedzialność.

Umowa z architektem wymaga też określenia zarówno obowiązków architekta, jak i inwestora – kto zajmie się uzyskaniem niezbędnych dokumentów z administracji budowlanej, kto będzie reprezentował klienta we współpracy z architektem, bo klient może zająć się tym osobiście, a może przez swojego przedstawiciela.

Powinien znaleźć się zapis o tym, że projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie środowiska, normami i warunkami technicznymi. Jednocześnie Projektant zaświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Umowa z architektem

Zapewnijmy sobie możliwość polubownego rozwiązania umowy, mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane sytuacje, zarówno ze strony projektanta, jak i inwestora, kiedy umowa z architektem będzie musiała zostać rozwiązana.

Wskazane jest zawarcie w umowie  postanowień o możliwości odstąpienia od umowy. Inwestor może odstąpić od umowy, gdy projektant spóźnia się z realizacją prac lub wykonuje je w sposób wadliwy albo niezgodny z umową, a projektant w przypadku żądania przez inwestora wprowadzania rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa oraz w razie innych przejawów braku współpracy z projektantem, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu dokumentów, nie przychodzenia na umówione spotkania.

W umowie warto zamieścić informacje o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej projektanta, oraz o rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Projektant odpowiada z tytułu rękojmi za wady inwestycji, wykonanej zgodnie z dokumentacją, jeżeli powstały w wyniku błędów zawartych w dokumentacji projektowej.

A chcesz wiedzieć, czy architekt może odmówić wykonania projektu? Zajrzyj tutaj: http://blog.togetee.com/pl/czy-odmowa-wykonania-projektu-jest-mozliwa/.

CATEGORY: Architekci, Architekci i inwestorzy - współpraca

Togetee

Related items